Get Adobe Flash player

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 30 czerwca 2017 roku o godzinie 1400  odbędzie się XXVII posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Dariusz Mądrecki

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Świerzno  dniu 30 czerwca 2017 roku

1. Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) zgłoszenie uwag i poprawek do przedstawionego porządku posiedzenia,

d) przyjęcie protokołu z XXVI posiedzenia Rady Gminy Świerzno.

2.  Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.

a. przyjęcie informacji Wójta Gminy z działalności między sesjami.

3. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok:

a) odczytanie wniosków z posiedzeń Komisji Stałych rady Gminy w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok,

b) odczytanie uchwały Nr XCIII.167.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie   w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Świerzno z wykonania budżetu za 2016 r. przedłożonego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

4. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2016:

a) odczytanie wniosku z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 r.,

b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerzno w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016,

c) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

b) zmian w budżecie Gminy Świerzno na rok 2017,

c) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerzno  oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie posiedzenia XXVII Sesji Rady Gminy Świerzno.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Dariusz Mądrecki