Get Adobe Flash player

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 27 października 2017 roku o godzinie 1400  odbędzie się XXX  posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

 

Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Świerzno  dniu 27 października 2017 roku

1. Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) zgłoszenie uwag i poprawek do przedstawionego porządku posiedzenia,

d) przyjęcie protokołu z XXIX posiedzenia Rady Gminy Świerzno.

2. Informacja Wójta Gminy Świerzno z działalności między sesjami:

a) przyjęcie informacji Wójta Gminy Świerzno z działalności między sesjami.

3. Informacje z działalności szkół Gminy Świerzno w roku szkolnym 2016/2017:

a) przyjęcie informacji z działalności szkół Gminy Świerzno w roku szkolnym 2016/2017.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Świerzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

b) przyjęcia regulaminu podziału środków finansowych przez Gminę Świerzno na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

c) zmian w budżecie Gminy Świerzno na rok 2017.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zakończenie posiedzenia XXX Sesji Rady Gminy Świerzno.

 

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Dariusz Mądrecki