Get Adobe Flash player

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 30 listopada 2017 roku o godzinie 1500  odbędzie się XXXI  posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             Dariusz Mądrecki

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Świerzno  dniu 30 listopada 2017 roku

1. Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) zgłoszenie uwag i poprawek do przedstawionego porządku posiedzenia,

d) przyjęcie protokołu z XXX posiedzenia Rady Gminy Świerzno.

2. Informacja Wójta Gminy Świerzno z działalności między sesjami:

a) przyjęcie informacji Wójta Gminy Świerzno z działalności między sesjami.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Świerzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

b) zmiany budżetu i w budżecie Gminy Świerzno na rok 2017,

c) w sprawie zmian budżetu Gminy Świerzno na rok 2017,

d) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

e) regulaminu  dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Świerzno,

f) przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny” w Gminie Świerzno na lata 2018-2020,

g) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Świerzno porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gminy Świerzno.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zakończenie posiedzenia XXXI Sesji Rady Gminy Świerzno.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                        Dariusz Mądrecki