Get Adobe Flash player

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 1400  odbędzie się XXXII  posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                            Dariusz Mądrecki

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Świerzno  dniu 28 grudnia 2017 roku

1. Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) zgłoszenie uwag i poprawek do przedstawionego porządku posiedzenia,

d) przyjęcie protokołu z XXXI posiedzenia Rady Gminy Świerzno.

2. Informacja Wójta Gminy Świerzno z działalności między sesjami:

a) przyjęcie informacji Wójta Gminy Świerzno z działalności między sesjami.

3. Przyjęcie projektu budżetu Gminy Świerzno na 2018 rok:

a) przedstawienie wniosków z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie  opinii do projektu budżetu Gminy Świerzno na 2018 rok,

b) przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:

- wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerzno na 2018 rok,

- wydanie opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2018-2030,

c)  dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na rok 2018,

e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2018-2030.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Świerzno na 2018 r.,

b) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Świerzno,

c) wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki opłaty dla nieruchomości oraz stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie posiedzenia XXXI Sesji Rady Gminy Świerzno.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                            Dariusz Mądrecki