Get Adobe Flash player

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 30 stycznia 2018 roku o godzinie 1400  odbędzie się XXXIII  posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 Dariusz Mądrecki

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Świerzno  dniu 30 stycznia 2018 roku

1. Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) zgłoszenie uwag i poprawek do przedstawionego porządku posiedzenia,

d) przyjęcie protokołu z XXXII posiedzenia Rady Gminy Świerzno.

2. Informacja Wójta Gminy Świerzno z działalności między sesjami:

a) przyjęcie informacji Wójta Gminy Świerzno z działalności między sesjami.

3.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2018 rok,

b) uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok,

c) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świerzno na lata 2018-2020,

d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno w 2018 r.,

e) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Świerzno porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego Gminy Świerzno w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych z gminy Świerzno.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zakończenie posiedzenia XXXIII Sesji Rady Gminy Świerzno.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                             Dariusz Mądrecki