Get Adobe Flash player

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 30 marca 2018 roku o godzinie 1100  odbędzie się XXXIV  posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Świerzno  dniu 30 marca 2018 roku

1. Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) zgłoszenie uwag i poprawek do przedstawionego porządku posiedzenia,

d) przyjęcie protokołu z XXXIII posiedzenia Rady Gminy Świerzno.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Świerzno dla terenów położonych w miejscowościach Starza i Kępica.

3. Informacja Wójta Gminy Świerzno z działalności między sesjami:

a) przyjęcie informacji Wójta Gminy Świerzno z działalności między sesjami.

4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerznie za rok 2017.

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie za  2017 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2017 r.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 za rok 2017.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 r.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Świerzno za 2017 r.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) podziału Gminy Świerzno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

b) podziału Gminy Świerzno na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

c)  ustalania wysokości  diet i zwrotu kosztów  podróży służbowych na terenie kraju dla sołtysów,

d) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerzno,

e) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Świerzno.

f) określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stanowiących własność Gminy Świerzno i ustalenia warunków udzielenia bonifikat,

g) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/128/2018 Rady Gminy Świerzno z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planów Odnowy Miejscowości na lata 2016-2022”.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie posiedzenia XXXIV Sesji Rady Gminy Świerzno.

 

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                 Dariusz Mądrecki