Get Adobe Flash player

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 30 maja 2018 roku o godzinie 1500 odbędzie się XXXVI  posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                              Dariusz Mądrecki

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Świerzno  dniu  30 maja 2018 roku

1. Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) zgłoszenie uwag i poprawek do przedstawionego porządku posiedzenia,

d) przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXIV i XXXV Sesji Rady Gminy Świerzno.

2. Informacja Wójta Gminy z działalności  między sesjami:

a) przyjęcie informacji Wójta Gminy z działalności między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerzno,

b) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Świerzno,

c) zmian budżetu i w budżecie Gminy Świerzno na rok 2018,

d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i dzierżawy nieruchomości gminnej na czas nieoznaczony

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zakończenie posiedzenia XXXVI Sesji Rady Gminy Świerzno.

 

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                             Dariusz Mądrecki