Get Adobe Flash player

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku o godzinie 1400 odbędzie się XXXVII  posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Dariusz Mądrecki

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Świerzno

 dniu  29 czerwca 2018 roku

1. Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) zgłoszenie uwag i poprawek do przedstawionego porządku posiedzenia,

d) przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXVI Sesji Rady Gminy Świerzno.

2. Informacja Wójta Gminy z działalności  między sesjami:

a) przyjęcie informacji Wójta Gminy z działalności między sesjami.

3. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok:

a) odczytanie wniosków z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok,

b) odczytanie uchwały Nr CXXII.256.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świerzno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

4. Udzielania absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017:

a) odczytanie wniosku z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,

b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerzno w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017,

c) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie posiedzenia XXXVII Sesji Rady Gminy Świerzno.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                  Dariusz Mądrecki