Get Adobe Flash player

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 19 lipca 2018 roku o godzinie 1400 odbędzie się XXXVIII  posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Świerzno  dniu  19 lipca 2018 roku

1. Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) zgłoszenie uwag i poprawek do przedstawionego porządku posiedzenia,

d) przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Gminy Świerzno.

2. Informacja Wójta Gminy z działalności  między sesjami:

a) przyjęcie informacji Wójta Gminy z działalności między sesjami.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerzno do 2023 roku”,

b) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych,

c) zmiany do uchwały Nr XII/78/2015 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Świerzno,

d) odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Świerzno,

e) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę nr 12/1 obręb Stuchowo.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zakończenie posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Gminy Świerzno.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              Dariusz Mądrecki