Get Adobe Flash player

PLAKAT EFS-2

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Świerzno uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

Szansa dla edukacji.”

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym

i ponadgimnazjalnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wdrażany jest od września 2017 do czerwca 2019

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Świerznie i Szkole Podstawowej w Stuchowie,  rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów objętych wsparciem, doposażenie 5 pracowni do prowadzenia zajęć, a także podniesienie

umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w okresie 01.09.2017 – 30.06.2019.

Projekt zakłada zorganizowanie 3240 h dodatkowych zajęć dotyczących:

- Realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe

-  Realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów, w ramach indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

Zajęcia będą prowadzone w Szkole Podstawowej w Świerznie i Szkole Podstawowej w Stuchowie.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Świerznie i Szkoła Podstawowa w Stuchowie zostaną wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Szansa dla edukacji-1