Get Adobe Flash player

PLAKAT EFS-2

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Świerzno uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

Szansa dla edukacji.”

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym

i ponadgimnazjalnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wdrażany jest od września 2017 do czerwca 2019

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Świerznie i Szkole Podstawowej w Stuchowie,  rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów objętych wsparciem, doposażenie 5 pracowni do prowadzenia zajęć, a także podniesienie

umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w okresie 01.09.2017 – 30.06.2019.

Projekt zakłada zorganizowanie 3240 h dodatkowych zajęć dotyczących:

- Realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe

-  Realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów, w ramach indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

Zajęcia będą prowadzone w Szkole Podstawowej w Świerznie i Szkole Podstawowej w Stuchowie.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Świerznie i Szkoła Podstawowa w Stuchowie zostaną wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Szansa dla edukacji-14422-1 4422-2

4463-1

Zakup i dostawa doposażenia pracowni przyrodniczych, matematycznych i informatycznej dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Świerzno: Szkoły Podstawowej w Świerznie i Szkoły Podstawowej w Stuchowie w ramach projektu „Szansa dla edukacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z EFS  (Oś Priorytetowa: RPZP.08.00.00 Edukacja).

Zaproszenie do złożenia ofert

Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa doposażenia pracowni

Formularz oferty-Zakup i dostawa doposażenia pracowni

Projekt umowy- Zakup i dostawa doposażenia pracowni

Pytania i odpowiedzi-Zakup i dostawa

Informacja z otwarcia ofert-Zakup i dostawa

***

Zakup, dostawa oraz zapewnienie serwisów gwarancyjnych doposażenia pracowni przyrodniczych, matematycznych i informatycznej dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Świerzno: Szkoły Podstawowej w Świerznie i Szkoły Podstawowej w Stuchowie w ramach projektu „Szansa dla edukacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z EFS  (Oś Priorytetowa: RPZP.08.00.00 Edukacja).”

nab+-r na nauczyciela 18.12.2017-1
Wyniki II naboru-1

Zakup i dostawa doposażenia pracowni przyrodniczych, matematycznych i informatycznej dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Świerzno: Szkoły Podstawowej w Świerznie i Szkoły Podstawowej w Stuchowie w ramach projektu „Szansa dla edukacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z EFS (Oś Priorytetowa: RPZP.08.00.00 Edukacja).

Zakup, dostawa oraz zapewnienie serwisów gwarancyjnych doposażenia pracowni przyrodniczych, matematycznych i informatycznej dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Świerzno: Szkoły Podstawowej w Świerznie i Szkoły Podstawowej w Stuchowie w ramach projektu „Szansa dla edukacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z EFS (Oś Priorytetowa: RPZP.08.00.00 Edukacja).”

Og+éoszenie o naborze psycholog-1