Get Adobe Flash player

loga - zestawienie kolor

„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Świerzno wraz z procedurą jej aktualizowania jest rezultatem realizacji projektu „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mapa Aktywności jest aktualnym źródłem informacji dotyczących organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Świerzno.
Pozwala samorządowi gminnemu i mieszkańcom Gminy Świerzno na zorientowanie się,
jakie organizacje działają na naszym terenie, czym się zajmują oraz jakie realizują zadania.

Mapa aktywności organizacji pozarządowych na terenie gminy Świerzno bazuje na danych pozyskanych  od organizacji pozarządowych.

Opracowanie i istnienie niniejszej mapy aktywności ma służyć  rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego,
ma być także bodźcem dla samych organizacji do zacieśniania współpracy między sobą
i z pozostałymi partnerami społecznymi.

Wpis danych w „Mapę aktywności” dokonywany będzie tylko na podstawie złożonej i podpisanej  ankiety.

Wójt Gminy Świerzno serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wypełnienia ankiety, która jest podstawą do tworzenia „Mapy aktywności”

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Świerzno oraz danych zawartych w wypełnionych ankietach umieszczone będą na stronie internetowej www.swierzno.pl.

Dane zawarte w „Mapie aktywności” organizacji pozarządowych wykorzystywane będą m.in. przez Urząd Gminy Świerzno do informowania i konsultowania, a w szczególności do:

  1. przekazywania mieszkańcom gminy Świerzno oraz wszystkim podmiotom zainteresowanym, aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie naszej gminy i na rzecz jej mieszkańców.
  2. informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez Gminę Świerzno.
  3. konsultowania projektu rocznego programu współpracy, o którym mowa w art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
  4. konsultowania programów wieloletnich, strategii gminnych oraz innych projektów Gminy Świerzno istotnych dla sektora pozarządowego.
  5. organizowania spotkań właściwych merytorycznie pracowników urzędu
    z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu wzajemnej wymiany informacji, opinii, propozycji, ocen, itp. w zakresie współpracy wzajemnej.

 

 Organizacje pozarządowe zainteresowane umieszczeniem swojej wizytówki w „Mapie aktywności”
zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej i przesłanie na adres:

Urząd Gminy Świerzno, 72-405 Świerzno lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Świerzno.

 

 

 

Zarządzenie Nr SK.0050.10.2013 Wójta Gminy Świerzno z dnia 27 lutego 2013 r.  w sprawie opracowania „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Świerzno, procedury jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania.

 

 

  1. Organizacje pozarządowe -  informacje  (BIP)

 

 

2. Wykaz organizacji pozarządowych